Doradztwo restrukturyzacyjne – jaką rolę odgrywa doradca restrukturyzacyjny w postępowaniu?

Doradztwo restrukturyzacyjne – jaką rolę odgrywa doradca restrukturyzacyjny w postępowaniu?

10 stycznia 2024 Wyłącz przez root_1237

W obliczu wyzwań gospodarczych coraz więcej przedsiębiorców sięga po postępowanie restrukturyzacyjne jako strategię ratowania zadłużonej firmy. Dynamiczny wzrost liczby postępowań w Polsce, od 212 w pierwszym roku obowiązywania przepisów w 2016 roku do imponujących 1888 w 2021 roku, świadczy o rosnącym znaczeniu tego mechanizmu naprawczego.

Celem restrukturyzacji jest nie tylko ocalenie przedsiębiorstwa przed upadłością, ale również zabezpieczenie jego długoterminowego bytu. Kluczowym ogniwem przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji jest doradca restrukturyzacyjny. To on pełni ważną funkcję, wspierając przedsiębiorcę na każdym etapie postępowania. Od przygotowania planu restrukturyzacyjnego, poprzez negocjacje z wierzycielami, aż po zebranie głosów niezbędnych do zatwierdzenia układu, doradca restrukturyzacyjny jest nieodłącznym partnerem w procesie odbudowy firmy.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie dokumenty regulują jego działania?

Doradca restrukturyzacyjny to profesjonalista, którego działalność jest ściśle regulowana przez kilka kluczowych aktów prawnych. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego stanowi fundament w zakresie przyznawania licencji oraz nadzoru nad pracą osób posiadających tę licencję. Kolejnym ważnym aktem jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, która precyzyjnie określa rolę doradców restrukturyzacyjnych jako nadzorców układu, nadzorców sądowych, zarządców oraz tymczasowych nadzorców sądowych w procesie restrukturyzacyjnym. W przypadku postępowania upadłościowego działalność doradców reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, regulująca działalność doradców jako syndyków. 

Dodatkowo, w kontekście postępowania egzekucyjnego, doradcy restrukturyzacyjni działają jako zarządcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego. Te dokumenty stanowią integralną część regulacji, które nadają ramy i normy dla profesjonalnej pracy doradców restrukturyzacyjnych w Polsce.

Jak zdobywa się licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Zdobycie licencji doradcy restrukturyzacyjnego to proces wymagający spełnienia ściśle określonych kryteriów. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania tej licencji jest zdanie egzaminu, który organizowany jest co najmniej dwa razy w roku. Komisja egzaminacyjna, powoływana przez Ministra Sprawiedliwości, jest odpowiedzialna za jego przeprowadzenie. Egzamin ten stanowi istotny element oceny umiejętności i wiedzy kandydatów, którzy pragną podjąć się roli doradców restrukturyzacyjnych.

Prócz egzaminu, kandydat musi spełnić szereg innych wymagań. Po pierwsze, musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii. Ponadto konieczne jest posiadanie biegłej znajomości języka polskiego w zakresie umożliwiającym wykonywanie czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy. Wymagana jest także pełna zdolność do czynności prawnych oraz ukończenie wyższych studiów magisterskich lub ich równoważnego stopnia, uzyskanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub wymienionych wcześniej w akapicie krajach.

Dodatkowo kandydat musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce, lub państwie członkowskim UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii, zdobyte w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku. Ponadto kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani być podejrzany, lub oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe. Ostatecznie, nie może być również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Zestawienie tych wymagań wyznacza ścisłe ramy dla profesjonalistów, którzy aspirują do roli doradców restrukturyzacyjnych w Polsce.

Restrukturyzacje – rola doradcy w różnych rodzajach postępowań

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję nadzorcy układu, zarządcy, czy też tymczasowego nadzorcy sądowego. Może działać także jako syndyk w postępowaniu upadłościowym. Oprócz tych funkcji doradca restrukturyzacyjny może świadczyć usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, obejmujące udzielanie porad, opinii, wyjaśnień, a także inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Jego wielostronne umiejętności sprawiają, że stanowi niezastąpionego partnera dla przedsiębiorców, pragnących skutecznie pokonać trudności finansowe i zabezpieczyć przyszłość swoich firm.

Doradca restrukturyzacyjny odgrywa kluczową rolę w różnych rodzajach postępowań związanych z restrukturyzacją i upadłością firm. Jego wszechstronne kompetencje obejmują kilka istotnych funkcji, pozwalając na kompleksowe wsparcie w trudnych sytuacjach finansowych przedsiębiorstw. Więcej informacji znajdziesz na: https://sasrestrukturyzacje.pl/restrukturyzacja/.